Трет циклус (докторски студии)

Докторски студии

Студиската програма по физика на третиот циклус се реализира на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет во Скопје. 

 

СОДРЖИНА И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СТУДИСКАТА ПРОГРАМА ЗА ФИЗИКА НА ТРЕТИОТ ЦИКЛУС

Научeн назив со кој се стекнува студентот по завршување на студиската програма

Студиска програма по физика

Стручен назив:          Доктор на физички науки

Стручен назив на англиски:        PhD in Physics

 

Предмет

кредити

1. семестар

Научно-истражувачка етика

со примена и примери во природните науки  (предмет за стекнување генерички знаења од листата задолжителни предмети за стекнување генерички знаења)  

4

Методологија на научноистражувачка работа

со примена и примена во природните науки  (предмет за стекнување генерички знаења од листата изборни предмети за стекнување генерички знаења) 

4

Изборен предмет

од полето и областа на истражување

7,5

Изборен предмет

од полето и областа на истражување

7,5

Истражување

за подготовка на тема за докторска дисертација 

7

Вкупно

30

2. семестар

Изборен предмет

од универзитетската листа на предмети за стекнување генерички знаења 

4

 

Изборен предмет

од полето и областа на истражување

7,5

 

Изборен предмет

од  полето и областа на истражување

7,5

 

Докторски семинар со презентација

2

 

Истражување

за подготовка на тема за докторска дисертација

7

 

Годишна конференција со презентација на извештај 

2

 

Вкупно

30

 

3. семестар

 

Истражување за подготовка на тема за докторска дисертација

28

 

Докторски семинар со презентација на извештај

2

 

Вкупно

30

 

4. семестар

 

Истражување и објавување резултати

25

 

Работилница за истражувачка практика 

3

 

Годишна конференција со презентација на извештај

2

 

Вкупно

30

 

5. семестар

 

Истражување и објавување резултати 

28

 

Докторски семинар со презентација на извештај

2

 

Вкупно

30

 

6. семестар

 

Истражување и пишување на тезата

25

 

Работилница за истражувачка практика 

3

 

Годишна конференција со презентација на извештај

2

 

Вкупно

30

 

Организација на наставата на третиот циклус е следна

основни (генерички) предмети (12 ЕКТС);

• предмети од подрачјето, предмети од полето на истражување, специфични предмети од потесната област на истражување (30 ЕКТС);

• научноистражувачка активност (120 ЕКТС);

• учество на семинари, работилници, конгреси, пишување извештаи во текот на три години (18 ЕКТС).

  • ОСНОВНИ ОПШТИ ПРЕДМЕТИ (за стекнување општи генерички знаења)
  • Листа на задолжителни предмети од групата предмети за стекнување генерички знаења и вештини за истрaжување:

Код 

Предмет

ЕКТС

Наставник

ДФИЗ/301

 

 

 

Научноистражувачка етика со примена и примери во природните науки

 

  4

30% општ дел наставник од

Универзитетската листа, 70% специјален дел – проф. д-р Благоја Вељаноски

 

  • Листа на изборни предмети од Институтот за физика за стекнување генерички знаења и вештини за истражување:

 

Код 

Предмет

ЕКТС

Наставник

ДФИЗ/302

Методологија на научноистражувачката работа со примена и примери во природните науки  

 4 

30% општ дел наставник од

Универзитетската листа, 70% специјален дел – наставници: проф. д-р Благоја Вељаноски и проф. д-р Оливер Зајков

 

 

  • Листа на изборни предмети од Институтот за физика за стекнување генерички знаења и вештини за истаржување - (Универзитетска листа):

 

Код 

Предмет

ЕКТС

Наставник

ДФИЗ/303

Презентација на научни резултати

4

Проф. д-р Оливер Зајков

 

  • ПРЕДМЕТИ ОД ПОДРАЧЈЕТО, ПОЛЕТО ИЛИ ОБЛАСТА НА ИСТРАЖУВАЊЕ

Оваа  група  предмети  ги  опфаќаат  предметите  со  чија  помош  кандидатот ќе дојде  до  одредени сознанија и знаења за решавање проблеми од потесните области на физиката. Тесно специјализирани знаења се стекнуваат со сопствено следење, проучување на пристапната  литература во таа област, соработка  со менторот и креативна  работа  на  предметите  по  избор  и  интерес на кандидатот, а кои се совпаѓаат со областа од која е предложена докторската теза. 

 

  • Листа на изборни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување:

Табела 1.

  Код

Предмет

ЕКТС

Наставник

 

ДФИЗ/304

Апсорпција и расејување на електромагнетни бранови

7,5

Проф. д-р Олга Галбова

 

ДФИЗ/305

Физика на органски суперспроводници и спроводници

7,5

Проф. д-р Даница Крстовска

 

ДФИЗ/306

 

Транспарентни спроводливи и фотоспро-водливи филмови за фотоволтаици 

7,5

Проф. д-р Атанас Танушевски

 

ДФИЗ/307

Тенки филмови за фотоволтаични колектори

7,5

Проф. д-р Мимоза Ристова

 

ДФИЗ/308

Физика на Сончевиот систем

7,5

Проф. д-р Гордана    Апостоловска

 

ДФИЗ/309

Електрохромизам

7,5

Проф. д-р  Јулијана Велевска

 

ДФИЗ/310

Нелинеарна динамика на комплексни мрежи

7,5

Вонр. проф. д-р Александар Ѓурчиновски

 

ДФИЗ/311

Електронска структура на материјалите: теорија и симулации

7,5

Вонр. проф. д-р Ирина Петреска

 

ДФИЗ/312

Напредни методи за радиотерапија

7,5

Проф. д-р Мимоза Ристова

 

ДФИЗ/313

Електронска теорија на металите

7,5

Проф. д-р Олга Галбова

 

ДФИЗ/314

Зебеков и Нернст ефект во органски суперспроводници

7,5

Проф. д-р Даница Крстовска

 

ДФИЗ/315

Фотоволтаични ќелии

7,5

Проф. д-р Атанас Танушевски

 

ДФИЗ/316

Фотометрија и спектрофотометрија на мали планети

7,5

  Проф. д-р Гордана         

Апостоловска

 

ДФИЗ/317

Физички принципи на напредните имиџинг техники во медицината

7,5

Вонр. проф. д-р Весна Гершан

 

ДФИЗ/318

Методи во истражувањата на тенките филмови

7,5

Проф. д-р Мимоза Ристова

 

ДФИЗ/319

Kвантномеханички осцилаторни системи

7,5

Вонр. проф. д-р Ирина Петреска

 

ДФИЗ/320

Компјутерски симулации во физиката

7,5

Проф. д-р Благоја Вељаноски,

Проф. д-р Наце Стојанов

 

ДФИЗ/321

Модулирање на ласерска светлина и примена

7,5

Проф. д-р Сузана Топузоски

 

ДФИЗ/322

Физичка оптика

7,5

Проф. д-р Сузана Топузоски

 

ДФИЗ/323

Физика на биомолекули

7,5

Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ

 

ДФИЗ/324

Физика на биолошки системи

7,5

Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ

 

ДФИЗ/325

Линеарна и нелинеарна генерација на високо-фреквентни акустични бранови во органски суперспроводници

7,5

Проф. д-р Даница Крстовска

 

ДФИЗ/326

Физика на ѕвезди

7,5

Вонр. проф. д-р Олгица Кузмановска

ДФИЗ/327

Пренос на зрачење во ѕвездените атмосфери 

7,5

Вонр. проф. д-р Олгица Кузмановска

ДФИЗ/328

Основи на физиката на тенки филмови

7,5

Вонр. проф. д-р Александар Скепаровски

ДФИЗ/329

Електрично карактеризирање на полуспроводници

7,5

Вонр. проф. д-р Александар Скепаровски

ДФИЗ/330

Физика на меки материјали

7,5

Доцент д-р Ристе Попески - Димовски

ДФИЗ/331

Основи на нелинеарна динамика

7,5

Научен советник, д-р Љупчо Хаџиевски (Винча институт, Белградски универзитет)

ДФИЗ/332

Нелинеарна фотоника

7,5

Научен советник, д-р Љупчо Хаџиевски (Винча институт, Белградски универзитет)

ДФИЗ/333

Статистичка физика на комплексни мрежи 

7,5

Академик Љупчо Коцарев

ДФИЗ/334

Биофизички модели

7,5

Академик Љупчо Коцарев

ДФИЗ/335

Анализа на сигнали од нелинеарни динамички системи

7,5

Доц. д-р Томислав Станковски

ДФИЗ/336

Нелинеарни осцилации и интеракции

7,5

Доц. д-р Томислав Станковски

ДФИЗ/337

Мерење на радиоактивноста

7,5

Доцент д-р Ламбе Барандовски

ДФИЗ/338

Стохастички процеси во комплексни системи

7,5

Проф. д-р Олга Галбова, д-р Трифче Сандев

ДФИЗ/339

Примена на фракциското сметање (во физиката)

7,5

Вонр. проф. д-р Александар Ѓурчиновски, д-р Трифче Сандев

ДФИЗ/340

Нанокарактеризација на материјали  

7,5

Вонр. проф.  д-р Владо Лазаров (од Јорк универзитетот, Велика Британија),  вонр. проф. д-р Александар Скепаровски

ДФИЗ/341

Квантен транспорт

7,5

Вонр. проф. д-р Владо Лазаров (од Јорк универзитетот, Велика Британија), вонр. проф. д-р Александар Скепаровски

ДФИЗ/342

Спинтроника

7,5

Вонр. проф. д-р Владо Лазаров (од Јорк универзитетот,  Велика Британија), проф. д-р Атанас Танушевски


Предметните  програми,  со  нацрт-содржините,  оптоварувањето  на  студентите, кредитните поени за соодветниот предмет со образложение, облиците на настава и начините на проверка на знаење, пописот на литературата, начинот на следење на квалитетот и успешноста на  реализацијата  на  предметот  и  ангажираните  наставници  се  дадени  во  Прилог  4. Ангажманот на наставниот кадар ќе се менува соодветно на барањата за одредени предметни програми  од  страна  на  студентите  и  на  компетентноста  на  наставниот  кадар,  на  предлог  на Советот на студиската програма.

Начин на избор на предмети

Структурата на студиската програма на трет циклус студии по физика е формирана од 3 задолжителни и изборни предмети за стекнување генерички знаења и четири изборни предмети. (Студентите запишуваат еден задолжителен предмет од листата на задолжителни предмети за стекнување генерички знаења. Еден од изборните предмети студентите бираат од листата на изборни предмети за стекнување генерички знаења.

Четири од изборните предмети студентите запишуваат од листата на изборни предмети од подрачјето, полето или областа на истражување со по 7,5 ЕКТС кредити и истите се во првиот и вториот семестар. Предвидените четири изборни предмети се бираат од листата на изборни предмети за студиската програма од трет циклус студии дадена во Табела 1. Студентите запишани на докторската студиска програма по физика имаат можност да бираат еден предмет (од подрачјето, полето или областа на истражување) со дозвола на Советот на докторската школа да бираат од листите на акредитираните студиски програми за докторски студии на УКИМ. 

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.