Втор циклус (мастер студии)

Метеорологија

Последипломски студии по Метеорологија  на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по образование по физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Метеорологија

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: Вкупниот број предмети на студиската програма е 6. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 2 (33 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (17 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф48

Физичка метеорологија

3

1

2

5

2Ф49

Динамичка метеорологија

3

1

2

5

2Ф50

Синоптика

3

1

2

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Вкупно задолжителни

9

3

6

15

Вкупно изборни

15

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф51 Моделирање на атмосферата

2Ф52 Модификација на времето

2Ф53 Примена на радарски и сателитски мерења

2Ф54 Воздухопловна метеорологија

2Ф55 Современи далечински мерења и квалитетен менаџмент на системите за набљудување

Начин на избор на предмети: Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.

 

© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.