Резултати од испити подредени по предмет

За да добиете известување кога ќе бидат поставени резултатите на одреден испит, кликнете на линкот „Известување“ и внесете го Вашиот email.

 


27.06.2019  09:00

Теориска механика

Известување

26.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Усмен испит

Известување

26.06.2019  09:00

Методика на школско експериментирање 2

Известување

25.06.2019  09:00

Програмски пакети во физика

Втор испитен рок

Известување

25.06.2019  10:05

Оптика

устен испит II декада

Известување

25.06.2019  10:00

Биофизика

Известување

Физика на човековото тело

Известување

Обновливи извори на енергија

Известување

25.06.2019  11:30

Вовед во програмирање

Втор испитен рок

Известување

25.06.2019  10:00

Медицинска физика

Известување

Физика на медицински имиџинг техники

Известување

25.06.2019  09:00

Статистичка физика

Втор испитен рок (устен испит)

Известување

24.06.2019  11:30

Примена на компјутерите во физиката

Втор испитен рок

Известување

24.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

24.06.2019  10:15

Електромагнетизам

Известување

Електроника

Известување

24.06.2019  10:00

Нуклеарна физика

Прв испитен рок (просторија бр. 117)

Известување

24.06.2019  09:00

Компјутерска анализа на податоци

Втор испитен рок

Известување

24.06.2019  11:30

Компјутерска физика

Втор испитен рок (практичен испит)

Известување

21.06.2019  11:00

Математичка физика 1

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

Математичка физика 2

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

20.06.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во втора декада

Известување

19.06.2019  10:00

Осцилации и бранови

Писмен дел

Известување

19.06.2019  12:00

Осцилации и бранови

Усмен дел

Известување

19.06.2019  10:00

Атомска физика

Писмен дел

Известување

19.06.2019  12:00

Атомска физика

Усмен дел

Известување

19.06.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во предавална бр. 241

Известување

19.06.2019  09:00

Репетиториум по физика 1

Известување

18.06.2019  11:00

Математичка физика 1

Писмен испит МФ 1 и 2

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит МФ 1 и 2

Известување

18.06.2019  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

18.06.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по ФНМ во втората декада

Известување

18.06.2019  12:15

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

17.06.2019  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во втора декада

Известување

Квантна механика – многучестични системи

Известување

13.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Усмен испит

Известување

Математичка физика 1

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

13.06.2019  09:00

Теориска механика

Известување

13.06.2019  11:00

Математичка физика 2

Устен испит МФ 1 и 2

Известување

12.06.2019  09:00

Методика на школско експериментирање 2

Известување

11.06.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

Известување

11.06.2019  09:00

Програмски пакети во физика

Прв испитен рок

Известување

11.06.2019  12:15

Мерења во физиката

Известување

Физика на тврдо тело

Известување

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Известување

Компјутерски управувани мерења

Известување

11.06.2019  10:00

Биофизика

Известување

11.06.2019  12:15

Вовед во метрологија

Известување

Вовед во метали и легури

Известување

Зонска теорија

Известување

Неинерцијални референтни системи и примена

Известување

Посебни поглавја од топлински мерења

Известување

Посебни поглавја од магнетски мерења

Известување

11.06.2019  14:00

Обновливи извори на енергија

Известување

11.06.2019  10:10

Физика на музика и музички инструменти

I декада

Известување

11.06.2019  11:30

Вовед во програмирање

Прв испитен рок

Известување

11.06.2019  09:00

Статистичка физика

Прв испитен рок (устен испит)

Известување

10.06.2019  11:30

Примена на компјутерите во физиката

Прв испитен рок

Известување

10.06.2019  10:15

Електромагнетизам

Известување

Електроника

Известување

10.06.2019  10:00

Нуклеарна физика

Втор испитен рок (просторија 117)

Известување

10.06.2019  09:00

Компјутерска анализа на податоци

Прв испитен рок

Известување

10.06.2019  10:00

Оптика

Устен испит I декада

Известување

10.06.2019  11:30

Компјутерска физика

Прв испитен рок (практичен испит)

Известување

07.06.2019  09:00

Механика

Устен испит по Механика во прва декада

Известување

07.06.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

Известување

Физика на човековото тело

Известување

Медицинска физика

Известување

Физика на медицински имиџинг техники

Известување

06.06.2019  11:00

Математичка физика 1

Писмен испит по МФ 1 и 2

Известување

Математичка физика 2

Писмен испит МФ 1 и 2

Известување

06.06.2019  09:00

Физика на нови материјали

Испит по ФНМ во првата декада

Известување

Репетиториум по физика 1

Известување

05.06.2019  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во прва декада

Известување

Осцилации и бранови

Писмен дел

Известување

05.06.2019  12:00

Осцилации и бранови

Усмен дел

Известување

Известување

05.06.2019  10:00

Атомска физика

Писмен дел

Известување

05.06.2019  12:00

Атомска физика

Усмен дел

Известување

05.06.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во предавална бр. 241

Известување

05.06.2019  11:00

Обработка на дигитални информации

Известување

03.06.2019  12:15

Одбрани делови од математичка физика

Испитот се полага во било кој од термините за устен испит по МФ 1 и 2.

Известување

24.05.2019  10:10

Физика на музика и музички инструменти

II декада

Известување

<< претходно | | следно >>

За резултати од испити одржани пред 14.09.2011 кликнете тука

 

© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.