Втор циклус (мастер студии)

Астрономија и астрофизика

Последипломски студии по Астрономија и астрофизика  на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по образование по физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Астрономија и астрофизика

Право на запишување на вториот циклус студии астрономија и астрофизика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика- двопредметни студии математика-физика- математика- технички науки.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: Вкупниот број предмети на студиската програма е 6. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 2 (33 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (17 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф21

Небесна механика

3

1

2

5

2Ф22

Современи инструменти и методи во астрономијата

3

1

2

5

2Ф23

Астрофизика - одбрани поглавја

3

1

2

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Вкупно задолжителни

9

3

6

15

Вкупно изборни

15

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф24 Практична астрономија

2Ф25 Вовед во астрофизика

2Ф26 Техники на предавање на области од астрономија и астрофизика

2Ф17 Вовед во општата теорија на релативност

2Ф27 Вовед во космологија

2Ф28 Историја на модерната астрономијата

Начин на избор на предмети: Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.