Втор циклус (мастер студии)

Теориска физика

Последипломски студии по Теориска физика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по физички науки - применета физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Теориска физика

Право на запишување на вториот циклус студии по теориска физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика- математика- технички науки.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: Вкупниот број предмети на студиската програма е 6. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 2 (33 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (17 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф14

Физика на непотенцијални интеракции

3

2

0

5

2Ф15

Фазни премини и критични појави

3

2

0

5

2Ф16

Квантни информации и квантни компјутери

3

2

0

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Вкупно задолжителни

9

3

6

15

Вкупно изборни

15

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф17 Вовед во општата теорија на релативност

2Ф18 Квантна теорија на поле

2Ф19 Вовед во фотоника

2Ф20 Нелинеарна динамика и теорија на хаос

Начин на избор на предмети: Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.27При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.


Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.