Втор циклус (мастер студии)

Наставна физика

Последипломски студии по Методика на наставата по физика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по образование по физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Методика на наставата по физика

Право на запишување на вториот циклус студии по методика на наставата по физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по:- физика и- двопредметни студии, каде што еден од модулите е физика: математика-физика, физика-хемија, физика-биологија, физика-информатика.Подобноста на кандидатите од други студиски групи на ПМФ и други факултети ќе биде оценувана од Наставно-научниот колегиум на студиите.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети: 

Вкупниот број предмети на студиската програма е 6. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 3 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 2 (33 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (17 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

  П

А

Л

Кредити

2Ф01

Методологија на научно-истражувачката работа во образованието по физика

3

1

2

5

2Ф02

Современи техники на учење

3

1

2

5

2Ф03

Блумова таксономија

3

1

2

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Изборен предмет

5

Вкупно задолжителни

9

3

6

15

Вкупно изборни

15

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети:

Код Наслов на предметот

2Ф04 Развивање на критичкото мислење

2Ф05 Општа методологија

2Ф06 Презентациски вештини

Начин на избор на предмети:  Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма, како и од понудените изборни предмети на останатите студиски програми од втор циклус студии по физика.Студентот може да избере и предмет од првиот циклус студии по физика, ако тој предмет не го слушал и полагал во редовната настава на првиот циклус студии.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.