Прв циклус (додипломски студии)

Астрономија и астрофизика

1 циклус, 4 години, 8 семестри, 240 ЕКТС кредити

Студиската програма по астрономија и астрофизика се состои од 4 години (8 семестри) со што студентите добиваат 240 кредити. Стручниот назив по завршување на првиот циклус на студии и одбрана на дипломска работа е дипломиран инженер по физика - астрономија и астрофизика.

Овие дипломски студии и програмата се организирани за стекнување на VII-1 степен образование и целосно исполнување на дескрипторите за квалификации. Студиската програма дава можност за понатамошна континуирана едукација на повисоко ниво т.е. втор циклус на студии .......

Стручен назив: Дипломиран инженер по физика - астрономија и астрофизика

Стручен назив на англиски: BSc in Physics - Astronomy and Astrophysics

Подолу се наведени поважните информации за студиската програма.

 

Начин на финансирање

Кандидатите се запишуваат како редовни студенти финансирани од државата и редовни студенти со кофинансирање на студиите на Институтот за физика.

 

Услови за запишување

Условите и критериумите за запишување на студентите на студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ ги пропишува Ректоратот на Универзитетот во согласност со законските прописи и препораките на Министерството за образование и наука.

Право на запишување на прв циклус студии (прв циклус на универзитетски и на стручни студии) на Институтот за физика имаат кандидати кои положиле државна или меѓународна матура. Право на запишување на прв циклус студии на Институтот за физика имаат и кандидати кои положиле училишна матура во гимназиско образование или завршен испит по завршено соодветно стручно средно образование со четиригодишно траење. Право на запишување на прв циклус студии имаат и кандидати со завршено четиригодишно средно образование во претходните учебни години (пред учебната 2007/2008 година) кои не полагале државна матура.

На прв циклус студии на Институтот за физика можат да се запишат и кандидати што имаат завршено високо или вишо образование на сродни факултети. Сродноста ја утврдува Институтот за физика и ја објавува ПМФ.   

 

Структура на студиската програма по астрономија и астрофизика

Структурата на студиската програма по астрономија и астрофизика на Институтот за физика е дадена во следнава табела (П - предавања, А - аудиториски вежби, Л - лабораториски вежби):

 

1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ01

Механика

4

2

2

8

ФЈЈ02

Математичка анализа 1

4

4

0

8

ФДЈ01

Компјутерска анализа на податоци

3

0

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

2. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ03

Молекуларна физика со термодинамика

4

2

2

8

ФЈЈ04

Математичка анализа 2

4

4

0

8

ФЈЈ05

Хемија

4

0

3

6

ФДЈ02

Вовед во програмирање

2

0

2

6

И03

Спорт и здравје

 

 

 

2

3. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ06

Електромагнетизам

4

2

2

8

ФЈЈ07

Математичка физика 1

4

3

0

7

ФЈЈ08

Осцилации и бранови

4

2

0

7

 

Изборен предмет

3

2

0

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

4. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ09

Оптика

4

2

2

8

ФЈЈ10

Теориска механика

4

2

0

6

ФЈЈ11

Математичка физика 2

3

3

0

6

ФДЈ03

Електроника

3

1

3

6

 

Изборен предмет

 

 

 

4

5. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ12

Атомска физика

4

2

2

8

ФАЗ01

Општа астрономија

4

2

0

7

ФЈЈ13

Теориска електродинами­ка со специ­јал­на теорија на релативноста

4

3

0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

6. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ14

Квантна механика 1

4

2

0

8

ФДЈ05

Статистичка физика

4

2

0

7

ФАЗ02

Општа астрофизика

 2

 0

7

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

7. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

кредити

ФЈЈ15

Физика на тврдо тело 1

3

2

0

7

ФДЈ07

Комјутерска физика

3

0

3

7

ФАЗ03

Ѕвездена астрономија 

 4

 2

 0

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

8. семестар

 

Предмет

П

А

Л

кредити

Ф25

Нуклеарна физика со елементарни честички

4

2

2

8

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Изборен предмет

 

 

 

4

 

Дипломска работа

 

 

 

10

Студентите се обврзани да посетуваат најмалку 30 дена практична настава восекоја академска година. Наставата е предвидено да се одвива во секој парен семестар,заклучно со осмиот.

Листа на изборни предмети за студиската програмапо АСТРОНОМИЈА И АСТРОФИЗИКА, понудени од Институтот за физика ираспоредени по семестри.

 • ФАИ01 Одбрани поглавја од астрономија
 • ФАИ02 Ѕвездени атмосфери
 • ФАИ03 Историја на астрономијата
 • ФАИ04 Археоастрономија
 • ФТЗ03 Вовед во фотоника
 • ФАИ06 Физика на Земјата и атмосферата со екологија
 • ФАИ07 Физика на Сончевиот систем
 • ФАИ08 Основи на набљудувачка астрономија
 • ФАИ09 Галактичка и екстрагалактичка астрономија
 • ФТИ01 Избрани делови од математичка физика
 • ФПЗ01 Физика на тврдото тело 2
 • ФПИ01 Репетиториум по физика 1
 • ФПИ14 Спектроскопија
 • ФТИ04 Релативистичка теорија на гравитација
 • ФГЗ01 Општа геофизика
 • ФДЈ04 Метрологија
 • ФМИ01 Репетиториум по математика 1
 • ФМИ02 Репетиториум по математика 2
Списокот на изборни предмети што се нудат за оваа студиска програма може дабиде надополнет или изменет во зависност од актуелноста на темите, интересот настудентите и достапноста на наставниот кадар. Истиот ќе биде јавно објавуван предпочетокот на тековниот семестар. Студентите се поттикнуваат да избираат предмети иод други, сродни дисциплини, во зависност од сопствените интереси и можности.* Кон оваа листа ќе се додаде и универзитетската листа на слободно изборни предмети. Студентите се обврзани да ги запишат сите дваесет и четири задолжителнипредмети, по редоследот прикажан во наставниот план на студиската програма.Дванаесет предмети (или 30 % од вкупниот број на предмети), вбројувајќи ја тукаи дипломската работа, студентите самостојно ги избираат од листата на изборнипредмети предложена од Институтот за физика и прикажана во табела 16.2. Изборнитепредмети од оваа листа студентите ги запишуваат во наведените семестри, но може даги запишат и во некој претходен или нареден семестар, доколку ги исполнуваат условите за запишување на предметот, наведени во предметната програма, а поврзани со неговата вертикална и хоризонтална корелација со други предмети.

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.