Втор циклус (мастер студии)

Применета физика

Последипломски студии по Применета физика на Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет (магистер по физички науки - применета физика)

2 циклус, 1 година, 2 семестри, 60 ЕКТС кредити

Подрачје: природно-математички науки; поле: физика; област: Применета физика 

Право на запишување на вториот циклус студии по применета физика имаат кандидати со завршен прв циклус студии по применета физика – материјали и уреди.

Сооднос помеѓу задолжителните и изборните предмети

Вкупниот број предмети на студиската програма е 8. Согласно Законот за високо образование, тие се распределени на следниов начин:

- Задолжителни предмети: 4 (50 %)

- Изборни предмети од единицата: 3 (37 %)

- Изборни предмети од Универзитетот: 1 (13 %)

Листа на задолжителни предмети 1. семестар

Код

Предмет

П

А

Л

Кредити

2Ф07

Транспортни процеси во тврдите тела

3

2

0

5

2Ф08

Оптички и фотоелектрични својства

3

2

0

5

2Ф09

Аморфни материјали и квазикристали

3

2

0

5

2Ф10

Течни кристали

3

2

0

5

Изборен предмет

3

3

Изборен предмет

3

3

Изборен предмет

2

2

Изборен предмет

2

2

Вкупно задолжителни

12

8

0

20

Вкупно изборни

10

Вкупно

30

Во вториот семестар студентите изработуваат и бранат магистерска работа, која е вреднувана со 30 кредити.

Листа на изборни предмети

Код Наслов на предметот

2Ф11 Технологија на микроелектронски интегрирани кола

2Ф12 Зонска теорија

2Ф13 Теорија на групи во физиката

Начин на избор на предмети: Студентот може да избере предмет од понудената листа на оваа студиска програма.Студентот може да избира и од листата на изборни предмети која ќе ја утврди УКИМ.При изборот на предметите, студентот мора да се држи до законската обврска, најмалку 30 % од изборните предмети да бидат од единицата на Универзитетот, односно од Природно-математичкиот факултет. Останатите 10 % студентот може да ги избира од листата со изборни предмети предложена од Универзитетот.Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
293012345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2021. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.