Следни испити

27.01.2020  09:00

Физика на нови материјали

Испит во прва декада

Физика на спортот

Компјутерска анализа на податоци

Прв испитен рок

28.01.2020  09:00

Примена на компјутерите во физиката

Прв испитен рок

Програмски пакети во физика

Прв испитен рок

Вовед во програмирање

Прв испитен рок

Статистичка физика

Прв испитен рок (устен испит)

Компјутерска физика

Прв испитен рок (практичен испит)

29.01.2020  09:00

Механика

Устен испит по Механика во прва декада

30.01.2020  11:30

Математичка физика 1

Писмен испит втора декада

Математичка физика 2

Писмен испит втора декада

05.02.2020  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин е и испитот од Школско експериментирање по физика 1 за студентите од двопредметните студии математика-физика.

05.02.2020  10:00

Теориска електродинамика со СТР

(ВТОРА декада) Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241 со почеток во 10.00 часот

Нуклеарна физика

Писмен и усмен испит, Училница 117

06.02.2020  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Во истиот термин е и испитот од Школско експериментирање по физика 1 за студентите на двопредметни студии математика-физика.

06.02.2020  11:30

Математичка физика 1

Устен испит втора декада

Математичка физика 2

Устен испит втора декада

07.02.2020  09:00

Физика на спортот

07.02.2020  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во втора декада

Осцилации и бранови

pismen del

Атомска физика

pismen del

07.02.2020  12:00

Осцилации и бранови

usmen del

Атомска физика

usmen del

10.02.2020  09:00

Физика на нови материјали

Испит во втора декада

Компјутерска анализа на податоци

Втор испитен рок

11.02.2020  12:15

Мерења во физиката

Физика на тврдо тело

Посебни поглавја од физика на тврдо тело

Компјутерски управувани мерења

Вовед во метрологија

Вовед во метали и легури

Зонска теорија

Неинерцијални референтни системи и примена

Посебни поглавја од топлински мерења

Посебни поглавја од магнетски мерења

12.02.2020  09:00

Примена на компјутерите во физиката

Втор испитен рок

Програмски пакети во физика

Втор испитен рок

Вовед во програмирање

Втор испитен рок

Статистичка физика

Втор испитен рок (устен испит)

Компјутерска физика

Втор испитен рок (практичен испит)

13.02.2020  09:00

Механика

Устен испит по Механика во втора декада

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.