Следни испити

06.07.2020  10:00

Механика

Писмен испит по Механика во третата декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

Осцилации и бранови

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

Атомска физика

Писмен дел, усмено online, по договор, просторија 117

07.07.2020  00:00

Компјутерска физика

Практичен испит по договор (онлајн / стандардно)

09.07.2020  10:00

Физика на нови материјали

Испит во трета декада. Испитот ќе се одржи во Лаб. бр. 10.

Компјутерска анализа на податоци

Целосен испит, по потреба во групи (стандардно / онлајн)

10.07.2020  00:00

Статистичка физика

Устен испит по договор (онлајн / стандардно)

13.07.2020  10:00

Механика

Устен испит по Механика во третата декада. Испитот ќе се одржи во малиот Физички амфитеатар.

14.07.2020  10:30

Програмски пакети во физика

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

15.07.2020  12:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот се одржува преку средствата за електронска комуникација (on-line)

16.07.2020  10:00

Вовед во програмирање

Практичен испит, по потреба во групи, (стандардно / онлајн)

<< претходно | | следно >>
© 2020. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.