Следни испити

29.08.2019  10:00

Биофизика

Обновливи извори на енергија

02.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

03.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

04.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

06.09.2019  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Методика на школско експериментирање 2

06.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

12.09.2019  10:00

Биофизика

Обновливи извори на енергија

16.09.2019  10:00

Квантна механика – многучестични системи

17.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Писмен испит

24.09.2019  11:00

Молекуларна физика со термодинамика

Устен испит

25.09.2019  10:00

Теориска електродинамика со СТР

Испитот ќе се одржи во просторија бр. 241

26.09.2019  09:00

Методика на школско експериментирање 1

Методика на школско експериментирање 2

<< претходно | | следно >>
© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.