Физика на тврдо тело 2

ФПЗ01

1.

Наслов на нaставниот предмет

ФИЗИКА НА ТВРДОТО ТЕЛО 2

2.

Код

ФПЗ01

3.

Студиска програма

Применета физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

IV/8

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

д-р Александар Скепаровски, доцент

9.

Предуслови за запишување на предметот

Атомска физика, Квантна механика 1, Физика на тврдото тело 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Стекнување знаења за основите на својствата на диелектриците, магнетските својства на тврдите тела,  суперспроводниците, дефекти во кристалите и транспортните процеси во тврдите тела и оспособеност за основни пресметки на овие својства. Оспособеност за основни мерења на својствата на тврдите тела.

 

11.

Содржина на предметната програма:        

 • Линеарни диелектрици: индукциска поларизабилност, јонска поларизабилност, ориентациска поларизабилност, врска помеѓу поларизабилноста на честиците и макроскопските својства на диелектриците, Клаузиус-Масотиева и Лоренц-Лоренцова равенка; класификација на диелектриците; комплексна диелектрична константа и диелектрични загуби; диелектрични загуби и време на релаксација; резонантна дисперзија и апсорпција; пробив на диелектриците.
 • Активни диелектрици: електретен ефект во диелектриците; пиезоелектричен ефект во диелектрици, пироелектричен ефект; фероелектричен ефект и фероелектрици; физички механизми за појава на фероелектричество; анти-фероелектрици.
 • Магнетски својства на тврдите тела: потекло на елементарните магнетски диполи; магнетско поле во магнетици; дијамагнетизам; парамагнетизам на гасот од слободни електрони; феноменолошка теорија на феромагнетизмот; феримагнетизам;
 • Суперспроводливост: Мајснеров ефект; критично магнетско поле и критична струја; елементи на теоријата на суперспроводливоста; стационарен и нестационарен ефект на Џозефсон; квантување на магнетскиот поток во суперспроводник;
 • Дефекти во кристалите: класификација на дефектите; точкести дефекти во кристалите; линиски дефекти во кристалите, дислокации
 • Транспортни појави во кристалите: Болцманова транспортна равенка; време на релаксација; температурна зависност на електричниот отпор; транспорт на енергија и полнеж во кристалите; термоелектрични појави во метали; галваномагнетски ефекти на Етингсхаузен, Нернст и појава на магнетоотпор.

 

12.

Методи на учење:  предавања, нумерички и лабораториски вежби, консултации, самостојно решавање на задачи и домашно учење

13.

Вкупен расположив фонд на време

180 часa

14.

Распределба на расположивото време

90 часa наставни активности (неделен фонд: 3 часа предавања, 1 час нумерички вежби и 2 часа лабораториски вежби)

+ 90 часа други форми на активности

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часа

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

45 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

Нема

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

60 часа

17.

Начин на оценување

 

17.1.

Тестови

90 бода

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и/или усна)

Нема

17.3.

Активност и учество

10 бода

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Со право на потпис се стекнуваат студентите кои редовно ги следеле предавањата, нумеричките и лабораториските вежби и поднеле елаборати за изработените лабораториски вежби.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски (по потреба на англиски)

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J.R. Hook & H.E. Hall

Solid State Physics

John Wiley & Sons

1991

2.

Ѓ. Синадиновски

Физика на тврдото тело

Унив. “Св. Кирил и Методиј”, Скопје

1995

3.

Чарлс Кител

Вовед во физиката на тврдото тело (превод)

Академски печат

2011

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

S. Simon

The Oxford Solid State Basics

Oxford University Press

2013

2.

Neil W. Ashcroft, 

N. David Mermin

Solid State Physics

Holt Rinehart & Winston

2002

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.