Механика на флуиди

ФТЗ02

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Механика на флуиди

2.

Код

ФТЗ02

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

III / 5

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

Проф. д-р Благоја Вељаноски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Теориска механика

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со теориските основи на механиката на флуиди и нејзина примена.

11.

Содржина на предметната програма:

Кинематички и динамички елементи на флуиди

Диференцијални равенки на идеални флуиди

Видови движења на идеални флуиди

Движење на вискозни флуиди

12.

Методи на учење: предавања, нумерички вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит

13.

Вкупен расположив фонд на време

неделен фонд на часови: 4+2+0

15 недели x 6 часа = 90 часови

7 ЕКТС x 30 = 210 часови

14.

Распределба на расположивото време

60 + 30 + 40 + 40 + 40 = 210 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

40 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

     30 бодови (писмен)                                                              

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

     20 бодови 

17.3.

Активност и учество

     10 бодови

 

17.4

Завршен испит

     40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е присутност на настава (предавања и вежби), услов за полагање на завршен испит е положен писмен дел од испитот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Благоја Вељаноски

Механика на флуиди (скрипта)

Авторот

 

2.

Ѓорѓе Мушицки

Теоријска механика

ИРО Граѓевинска књига, Београд

1981

3.

Herman Goldstein

Classical Mechanics

Addisson Wesley, Cambridge, USA

1980

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 25 јануари 2022 во 12:00 Усмен испит - ПРВА декада
 • 09 февруари 2022 во 12:00 Усмен испит - ВТОРА декада
 • 21 јануари 2022 во 12:00 Писмен испит - ПРВА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 07 февруари 2022 во 12:00 Писмен испит - ВТОРА декада (кај ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 11 април 2022 во 12:00 Писмен испит (ас. м-р Христијан Кочанковски)
 • 13 април 2022 во 12:00 Усмен испит
 • 17 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, прва декада
 • 27 јуни 2022 во 12:00 Усмен испит, втора декада

  Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.