Атомска физика

ФЈЈ12

1.

Наслов на нaставниот предмет 

АТОМСКА ФИЗИКА

2.

Код

ФЈЈ12 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

III / 5

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

проф. д-р Драган Јакимовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени : Молекуларна физика со термодинамика, Електромагнетизам, Математичка анализа 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со фундаменталните експерименти и идеи кои придонеле за формирање на современите сфаќања за структурата на атомите како и со соодветните експериментални методи што се користат за нивно проучување.

 

11.

Содржина на предметната програма:

 

 • Маса и големина на атомите, изотопи, полнежи
 • Атомско јадро, Радерфордово расејување
 • Бранова природа на светлината, фотоелектричен и Комптонов ефект
 • Корпускуларно-бранов дуализам
 • Квантномеханичка теорија за водородниот атом
 • Орбитален и спински магнетизам. Фина структура.
 • Атоми во магнетно поле. Земанов ефект.
 • Атоми во електрично поле, Штарков ефект.
 • Општи закони за оптички премини.
 • Повеќеелектронски атоми. Молекули.

 

12.

Методи на учење: предавања, решавање задачи, изведување на лабораториски вежби, семинарска работа од избрана тема.

13.

Вкупен расположив фонд на време

240 часа

14.

Распределба на расположивото време

60 часа предавања + 60 часа вежби

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2

Самостојни задачи

 

16.3

Домашно учење

100 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Практична работа

 

17.2.

Семинарска работа/проект

5 бода

17.3.

Активност и учество

15 бода

17.4.

Завршен испит

максимум 73 бода минимум 0 бодови (писмен дел); максимум 7 бода минимум -35 бода (усмен дел)

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Завршени лабораториски вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација од студентите и самоевалуација

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Торнтон &  Рекс

Модерна физика

Табернакул

2010

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Haken & Wolf

The Physics of Atoms and Quanta

Springer

2009

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 Јуни 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 05 Јуни 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 19 Јуни 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 19 Јуни 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 30 Август 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 30 Август 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 13 Септември 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 13 Септември 2019 во 12:00 Усмен дел

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.