Примена на Фурие анализа во физиката

ФТИ09

1.

Наслов на нaставниот предмет 

ПРИМЕНА НА ФУРИЕ АНАЛИЗА ВО ФИЗИКАТА

2.

Код

ФТИ09

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

II / 4

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

проф. д-р Драган Јакимовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен : Математичка физика 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да се запознаат со основните математички концепти поврзани со Фурие анализата генерално и со нејзина примена во дискретните и континуираните физички системи. Посебно внимание е посветено на практичната имплементација на Фурие анализата при програмирање или користење на софтверски пакети.

 

11.

Содржина на предметната програма:

 • Топлотна равенка и редови на Фурие
 • Разложување на Тејлор и хармониски редови
 • Диференцијабилност и континуираност на функции
 • Хипергеометриски редови и разложување на Фурие
 • Примена - Бранови, дифузија, дифракција
 • Конволуција на функции, ортогоналност и линеарност
 • Континуирани и дискретни сигнали од физички системи
 • Лапласова трансформација
 • Дискретна и брза трансформација на Фурие (FFT)
 • Софтверско имплементирање на Фурие анализа

 

12.

Методи на учење: предавања, консултации и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа (2+1)

14.

Распределба на расположивото време

60+60

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

20 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

20 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                          60      бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                          30      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                          10      бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

                 до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставните содржини

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на настава

Анкета, испит

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

G.Bachman, L.Narici, E.Beckenstein,

Fourier and Wavelet analysis

Springer

 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

 

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

1.

 

 

 

 

  Предметот е вклучен во следните насоки:


  Следни испити од овој предмет:

  Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.