Избрани делови од математичка физика

ФТИ01

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Избрани делови од Математичка физика

2.

Код

FTI01

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

 Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

I / 3

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. Д-р Даница Крстовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушани Математичка анализа 1 и 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со теоријата на функции од комплексни променливи и некои од нивните многубројни примерни.

11.

Содржина на предметната програма:

1. Комплексни броеви. 

2. Функции од комплексна променлива.

3. Диференцирање. Аналитички функции и Коши-Риманови равенки.

4. Аналитичко продолжување.

5. Контурна интеграција.

6. Интегрална формула на Коши.

7. Теорема на резидиуми.

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа (2+1)

14.

Распределба на расположивото време

60+60

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

20 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

20 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                          60      бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                          30      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                          10      бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

                 до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Ислушани предавања и вежби и присуство на тестови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета, испит

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Sean Mauch

Introduction to Methods of Applied Mathematics

California Institute of Technology

2004

2.

K.F. Riley, M.P. Hobson, S. J. Bence

Mathematical Methods for Physics and Engineering

Cambridge University Press

2006

3.

James Nearing

Mathematical Tools for Physics

Physics Department,

University of Miami

2010

 

4.

L. V. Alfors

Комплексна анализа

Арс Ламина

2012

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Peter J. Olver

Applied Mathematics

School of Mathematics, Institute of Technology, University of Minnesota

2006

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

  • 07 април 2022 во 12:00 Устен испит, просторија бр. 10

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.