Стохастички процеси во физиката

ФТИ02

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Стохастички процеси во физиката

2.

Код

FTI02

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

II / 4

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. Д-р Драган Јакимовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положен : Математичка физика 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да се запознаат со некои општи веројатностни модели и со нивната примена врз конкретни физички процеси.

11.

Содржина на предметната програма:

1.Континуирани случајни променливи, нивна трансформација

2.Случајни настани, Биномна и Пуасонова распределба, Корелациони функции

3.Брауново движење според Ланжвен

4.Маркови процеси, равенка на Чепмен-Колмогоров,  Маркови вериги

5.Мастер равенка

6.Равенка Фокер-Планк, Брауново движење

7.Дифузија и нестабилни системи

8.Флуктуации

12.

Методи на учење: предавања, консултации и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа (2+1)

14.

Распределба на расположивото време

60+60

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

40 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

20 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

20 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                          60      бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                          30      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                          10      бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

                 до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Редовно следење на наставните содржини

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на настава

Анкета, испит

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Don S. Lemons

An Introduction to Stochastic Processes in Physics

Johns Hopkins University Press

2002

 

 

2.

N. G. Van Kampen

Stochastic Processes in Physics and Chemistry

North-Holland

2007

 

22.2

Дополнителна литература

 

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.