Релативистичка теорија на гравитација

ФТИ04

1.

Наслов на наставниот предмет 

Релативистичка теорија на гравитација

2.

Код

ФТИ04

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

III / 6

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Доц. д-р Александар Ѓурчиновски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушани Теориска механика, Теориска електродинамика со СТР

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

 

Подготовка на студентот за следење на виши курсеви по општа теорија на релативност, релативистичка астрофизика и космологија на втор циклус студии. Запознавање со математичкиот апарат и физичките основи на релативистичката теорија на гравитација. Изучување на физичките својства на простор-времето во близина на црни дупки како модел за разбирање на Општата теорија на релативност. Употреба на стекнатите знаења за решавање на релативно прости задачи на движење на честички и фотони во закривено простор-време. Запознавање со основните космололшки модели и нивна употреба за интерпретација на некои појави во вселената.

11.

Содржина на предметот:

 

1. Математички методи во Општата теорија на релативност.

2. Принцип на еквиваленција. Експериментот на Етвеш-Пекер-Фекете.

3. Референтни системи во рамномерно забрзано движење.

4. Принцип на максимално сопствено време и последици.

5. Гравитационо црвено поместување.

6. Основни својства на Шварцшилдовата метрика.

7. Гравитациони леќи.

8. Црни дупки.

9. Гравитациони бранови. Методи за детекција на гравтациони бранови.

10. Релативистичка космологија. Космолошки модели. Метрика на Фридман-Робертсон-Вокер.

11. Експериментална потврда на Општата теорија на релативност.

12.

Метод на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи

13.

Вкупен расположлив фонд на време

неделен фонд на часови: 2+1+0

15 недели ´ 3 часа = 45 часа 4 ЕКТС ´ 30 = 120 часови

14.

Распределба на расположливото време

30 + 15 + 25 + 25 + 25 = 120 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

25 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

16.2

Самостојни задачи

25 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3

Домашно учење

25 часови

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Начини на оценување

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Тестови

10 бодови

 

 

 

 

 

 

 

 

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3

Активност и учество

20 бодови

 

 

 

 

 

 

 

 

17.4

Завршен испит

40 бодови

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50  бода

5 (пет) (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

Од 51  бода до 60 бода

6 (шест) (E)

 

 

 

 

 

 

 

 

од 61 бода до 70  бода

7 (седум) (D)

 

 

 

 

 

 

 

 

од 71 бода до 80 бода

8 (осум) (C)

 

 

 

 

 

 

 

 

од 81 бода до 90 бода

9 (девет) (B)

 

 

 

 

 

 

 

 

од 91 бода до 100 бода

10 (десет) (A)

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15, 16

 

 

 

 

 

 

 

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски (и англиски по потреба)

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

Литература

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Задолжителна литература

 

 

 

 

 

 

 

 

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

T. P. Cheng

Gravitation and cosmology: a basic introduction (2ed)

Cambridge UP

2010

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Б. Рајден

Вовед во космологија

Арс Ламина

2013

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

B. Schutz

A first course in General relativity

Cambridge UP

2008

 

 

 

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

 

 

 

 

 

 

 

 

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

R. D'Inverno

Introducing Einstein's Relativity

Oxford UP

1992

 

 

 

 

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
  • 30 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.