Динамички симетрии во физиката

ФТИ06

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Динамички симетрии во физиката

2.

Код

ФТИ06

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар/изборност

III/6

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Благоја Вељаноски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени испити од Математика 1 и 2, ислушани предметите Математичка физика и Теориска механика

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Студентите да се запознаат со фундаменталите идеи за поврзаноста меѓу реалните или претпоставените динамички симетрии во физичките системи и законите за запазување, како и со некои математички методи за ивна анализа. Стекнатото знаење ќе овозможи студентите да имаат продлабочен увид во современите модели за атомите, јадрата и за елементарните честички како и за врската меѓу геометријата и физиката штое е воспоставена со истражувањата во општата теорија на релативност

11.

Содржина на предметната програма:

Геометриска симетрија и инваријантност во физиката

Кеплерова и динамичка симетрија

Динамичка симетрија одговорна за дегенерации и променлива енергија

Концептот на физичката симетрија и откритијата на Ли

Геометриска интерпретација на инваријантните групи во системи од равенки

Симетрии поврзани со Хамилтонова динамика

Еднопараметарски трансфорамациони групи и многуобразија во физиката

Инваријантност на системи од диференцијални равенки од втор ред. Хармониски осцилатор

Ли групи и Ли алгебри

12.

Методи на учење: предавања, колоквиуми, завршен испит

13.

Вкупен расположив фонд на време

неделен фонд на часови: 3+0+0

15 недели x 3 часа = 45 часови

4 ЕКТС x 30 = 120 часови

14.

Распределба на расположивото време

45 + 0 + 15 + 30 + 30 = 120 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

0 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

15 часови

16.2

Самостојни задачи

30 часови

16.3

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

     10 бодови (писмен)                                                         

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

     30 бодови 

17.3.

Активност и учество

     20 бодови

 

17.4

Завршен испит

     40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е присутност на настава (предавања и вежби)

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

G.W. Bluman,

S. Kumei

Symmetries and Differential Equations

Springer-Verlag, N.Y.

1989

2.

J.E. Campbell

Continuous Groups

Chelsea, Bronx, N.Y.

1966

3.

B.J. Cantwell

Introduction to Symmetry Analysis

Cambridge University Press, Camridge

2002

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.