Компјутерска физика

ФДЈ07

1.

Наслов на нaставниот предмет 

КОМПЈУТЕРСКА ФИЗИКА

2.

Код

ФДЈ07 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика освен Наставна физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

IV / 7

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

проф. д-р Благоја Вељаноски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: Вовед во програмирање

Ислушани: Теориска механика, Квантна механика 1 и Статистичка физика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Оспособување на студентите за примена на нумерички методи во компјутерски симулации. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за планирање и развој на компјутерски симулации во Фортран и/или CAS апликациски софтвер. Добиените вештини ќе овозможат примена на компјутерските симулациите во физиката и нејзе сличните научни дисциплини како и можност за премин и користење на други програмски јазици.

11.

Содржина на предметната програма:

 • Вовед во нумеричка анализа.
 • Нумерички методи за решавање на равенки и системи од линеарни равенки.
 • Нумерички методи за интегрирање.
 • Нумерички методи за решавање на обични диференцијални равенки.
 • Монте Карло методи и нивна примена

 

12.

Методи на учење: предавања, лабораториски вежби, колоквиуми, завршен писмен и усмен испит

13.

Вкупен расположив фонд на време

неделен фонд на часови: 3+0+3

15 недели x 6 часа = 90 часови

7 ЕКТС x 30 = 210 часови

14.

Распределба на расположивото време

45 + 45 + 40 + 40 + 40 = 210 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

40 часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

40 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

     20 бодови (писмен)                                                          

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

     30 бодови 

17.3.

Активност и учество

     10 бодови

 

17.4

Завршен испит

     40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис е присутност на настава (предавања и вежби), услов за полагање на завршен испит е положен писмен дел од испитот.

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Стивен Е. Кунин

Компјутерска физика – верзија во фортран

Просветно Дело

2009

2.

Б. Вељановски Н. Стојанов

Вовед во компјутерска физика

/

/

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ian David Chivers

Interactive Fortran 77: A Hands-On Approach

Ellis Horwood Ltd

1990

 

  Професор


  Следни испити од овој предмет:

 • 01 септември 2021 во 09:00
 • 15 септември 2021 во 09:00
© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.