Теорија на релативност

ФТИ05

1.

Наслов на наставниот предмет 

Tеорија на релативност

2.

Код

ФТИ05

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година / семестар

I / 2

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

проф. д-р Олга Галбова

доц. д-р Александар Ѓурчиновски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Нема

10.

 

Цели на предметната програма (компетенции):

 

Запознавање со основите на Специјалната теорија на релативност во историски контекст, запознавање со Ајнштајновите постулати, Лоренцовите трансформации и последиците од нив. Кратко запознавање со основите на Општата теорија на релативност и Принципот на еквиваленција. Опис и дискусија на некои мисловни експерименти во теоријата на релативност и објаснување на наводни парадокси кои произлегуваат од нив. Примена на теоријата за објаснување на појави во разните области од физиката (нпр. астрономија, астрофизика, физика на елементарни честички, итн.), на ниво прифатливо за прв курс по теорија на релативност, без употреба на виш математички апарат.

 

11.

Содржина на предметот:

 

1. Историски преглед на теоријата на релативност. Експерименти за детектирање на апсолутното движење.

2. Постулати на Ајнштајн. Објаснување на негативните резултати од експериментите за детекција на етерот.

3. Релативност на едновременоста, дилатација на времето, контракција на должината. Експериментални потврди.

4. Лоренцови трансформации

5. Парадокси во Специјалната теорија на релативност и нивно објаснување.

6. Дијаграм на Минковски и примена во конкретни задачи.

7. Принцип на каузалност. Хипотеза за тахиони и движење со натсветлински брзини.

8. Основи на релативистичката механика: импулс, енергија, маса. Примени. 

9. Основи на Општата теорија на релативност. Принципот на еквиваленција и последици - гравитационо црвено поместување и гравитационо временско задоцнување

12.

Метод на учење: активно следење на  предавањата, дискусии, семинари, работилници, самостојни задачи

13.

Вкупен расположлив фонд на време

неделен фонд на часови: 2+1+0, 15 недели ´ 3 часа = 45 часа, 4 ЕКТС ´ 30 = 120 часови

14.

Распределба на расположливото време

30 + 15 + 25 + 25 + 25 = 120 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа

15 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

25 часови

16.2

Самостојни задачи

25 часови

16.3

Домашно учење

25 часови

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови

10 бодови

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

30 бодови

17.3

Активност и учество

20 бодови

17.4

Завршен испит

40 бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50  бода

5 (пет) (F)

Од 51  бода до 60 бода

6 (шест) (E)

од 61 бода до 70  бода

7 (седум) (D)

од 71 бода до 80 бода

8 (осум) (C)

од 81 бода до 90 бода

9 (девет) (B)

од 91 бода до 100 бода

10 (десет) (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Реализирани активности 15, 16

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски (и англиски по потреба)

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Квалитет и квантитет на стекнатите знаења, анкети

22.

Литература

22.1

Задолжителна литература

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

A. P. French

Special Relativity

MIT press, New York

1968

2.

С. Т. Торнтон и

Е. Рекс

Модерна физика за научници и инженери

Табернакул

2010

 

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Robert Resnick

Introduction to Special Relativity

Wiley, New York

1968

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

  • 16 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams
  • 30 јуни 2021 во 12:00 Испитот се изведува он-лајн преку платформата Microsoft Teams

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.