Вовед во компјутерски симулации

ФТИ10

1.

Наслов на наставниот предмет 

Вовед во компјутерски симулации

2.

Код

ФТИ10

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар/изборност

IV / 8

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

д-р Наце Стојанов, редовен професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: Вовед во програмирање

Потпис: Компјутерска физика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Оспособување на студентите за практична примена на компјутерските симулации. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за планирање и развој на компјутерски симулации во Фортран и/или CAS апликациски софтвер како и можност за премин и користење на други програмски јазици.

11.

Содржина на предметната програма:

Нумерички методи за интерполација и апроксимација. Нумерички методи за матрици. Матрица на ширење. Нумерички методи за решавање на парцијални диференцијални равенки. Вовед во моделирање на физички системи и појави. 

12.

Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

120 часа

14.

Распределба на расположливото

време

контактни часови - 45

неконтактни часови - 75

15.

Форми на наставните

активности

15.1

Предавања

30 часа

15.2

Вежби (лабораториски)

15 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

45 часа

16.2

Самостојни задачи

  0 часа

16.3

Домашно учење

30 часа

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови (устен)

50 бода

17.2

Семинарска работа/проект (писмен и практичен )

40 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

17.4

Завршен испит

/

18.

 

Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

           до   50 бода

  5 (пет)              (F)

oд 51 до   60 бода

  6 (шест)           (E)

од 61  до   70 бода

  7 (седум)         (D)

од 71  до   80 бода

  8 (осум)           (C)

од 81  до   90 бода

  9 (девет)          (B)

од 91  до 100 бода

10 (десет)          (A)

19.

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис:

Редовност во посетување на предавања и вежби.

Услов за завршен испит: нема

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот

на наставата

Анкетни прашалници

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

22

Литература

 

22.1

Задолжителна литература

Ред. бр.

Автор

 Наслов

Издавач

Година

1.

Стивен Е. Кунин

 Компјутерска физика – верзија во фортран

Просветно Дело

2009

2.

Б. Вељановски Н. Стојанов

 Вовед во компјутерска физика

/

/

 

22.2

Дополнителна литература

Ред. бр.

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ian David Chivers

Interactive Fortran 77: A Hands-On Approach

Ellis Horwood Ltd

1990

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.