Одбрани делови од квантна механика

ФТИ11

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Одбрани делови од квантна механика

2.

Код

ФТИ11

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

VII / 8

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

Проф. д-р Олга Галбова

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушан предметот Квантна механика 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со временско-зависните феномени во квантната механика

Запознавање со теоријата на електромагнетните интеракции со материјата 

11.

Содржина на предметната програма:

Временско-зависни феномени: прецесија на спин, спински резонанс, експоненцијално и неекспоненцијално распаѓање, релација на неопределеност време-енергија, квантни битови, временски-зависна теорија на пертурбации, атомско зрачење, адијабатска апроксимација.

Квантна механика на електромагнетно поле: нормални модови на поле, оператори на електрично и магнентно поле, нулта енергија и Касимирова сила, состојби на електромагненто поле, спонтана емисија, детектори за фотони, корелациони функции, кохерентност, детерминирање на квантни состојби на поле.

12.

Методи на учење: Предавања, аудиториски вежби, пребарување на литература и други ресурси за учење, подготовка на испитот, подготовка на семинари

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа

14.

Распределба на расположивото време

 

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

40

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

 

16.2

Самостојни задачи

 

16.3

Домашно  учење

50

17.

Начин на оценување

17.1.

Практична работа

 

17.2.

Семинарска работа/проект

10

17.3.

Активност и учество

5

17.4.

Завршен испит

85

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Освоени 20 бода

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Тестови и анкети

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Leslie E. Ballentine

Quantum Mechanics – A Modern Development

World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

2000

2.

R. Feynman

Quantum Electrodynamics

Benjanim Inc., New-York

1962

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.