Одбрани делови од алгебра

ФТИ12

1.

Наслов на нaставниот предмет 

Одбрани делови од алгебра

2.

Код

ФТИ12

3.

Студиска програма

Теориска физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 3

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

д-р Ѓорѓи Маркоски

9.

Предуслови за запишување на предметот

нема

10.

Цели на предметната програма (компетенции): Запознавање со основните поими од алгебра

11.

Содржина на предметната програма: Множества, релации, пресликувања. Полиноми. Групи, подгрупи, нормални подгрупи. Фактор групи. Хомоморфизми. Прстени и полиња.

 

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 (2+2)

14.

Распределба на расположивото време

30+45+10+20+30

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

 30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

10 часови

16.2

Самостојни задачи

20 часови

16.3

Домашно учење

30 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                         90         бодови                                                      

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                           0      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                      10            бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Посетени предавања и вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, Addidon-Wesley, 2003

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:

    Професор


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.