Општа астрономија

ФА301

Прилог бр. 3

Предметна програма од прв, втор и трет циклус на студии

1.

Наслов на нaставниот предмет

Општа астрономија

2.

Код

Ф33

3.

Студиска програма

Астрономија и астрофизика (редовен);

Теориска насока (изборен);

Геофизика (изборен).

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика, ПМФ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус

6.

Академска година/семестар

Трети семестар

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

Вон. проф. д-р Гордана Апостоловска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Механика, Математичка анализа 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Главни цели се стекнување на способност за: толкување на секојдневните астрономски појави;  физичко разбирање на појавите во вселената, сопствено надградување со цел да се разберат идните астрономски откритија. Ова е основен курс по астрономија кој би овозможил на студентите да стекнат знаења потребни за предавања на области од астрономијата на ученици од основното и средното образование, а воедно би им претставувал неопходна основа за следење на други предмети од областа на астрономијата и астрофизиката.

11.

Содржина на предметната програма:

Вовед во астрономијата и астрофизиката. Небесни  координатни системи. Време во астрономијата. Календар. Движење на небесните тела. Соѕвездија. Определување на растојанија во вселената. Структура на Сончевиот систем. Главни карактеристики на објектите во Сончевиот систем. Сонце. Ѕвезди и нивна еволуција. Млечен пат и Локално галактичко јато. Настанок и еволуција на вселената.

12.

Методи на учење: активно учество на предавањата, пребарување на литература и  И.Т. ресурси, подготовка на семинари, решавање на нумерички задачи, изработка на проектни задачи, користење на астрономски итерактивни компјутерски програми.

13.

Вкупен расположив фонд на време

6 кредити x 30 часови = 180 часови

14.

Распределба на расположивото време

75 контактни и 105 неконтактни часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

45 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

30 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2

Самостојни задачи

20 часови

16.3

Домашно учење

65 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                         30           бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

                                         40          бодови 

17.3.

Активност и учество

                                         30        бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       Од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Освоени минимум  30 бода

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Mакедонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на студентите преку тестови и дискусии

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Х. Картунен, П. Кругер, Х. и други

Основи на астрономијата

Просветно дело

2009

2.

M. Seeds

Foundations of Astronomy

Thomson Brooks/Cole

 

2007

3.

Г. Апостоловска

Астрономија

Интерна скрипта

2011

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

V. Vujnovik

Astronomija I i II

Skolska knjiga, Zagreb

1995

2.

Г. Апостоловска, О. Кузмановска

Одбрани делови од астрономија

Институт за физика, ПМФ

(Темпус издание)

2006


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.