Математичка физика 1

ФЈЈ07

1.

Наслов на нaставниот предмет 

МАТЕМАТИЧКА ФИЗИКА 1

2.

Код

ФЈЈ07 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 3

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

проф. д-р Даница Крстовска

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушани: Математичка анализа 2

Положени: Математичка анализа 1

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со потребните математички методи кои се применуваат за опишување на однесувањето на физичките системи

11.

Содржина на предметната програма:

 • Редови (нумерички и функционални): Тејлоров ред, разложување на функции во ред на Тејлор, Фурие редови и комплексни Фурие редови. Фурие трансформации. Ортогоналност на функции. Примени во физиката.
 • Векторска анализа и карактеризација на физичките полиња: Скаларни и векторски полиња. Градиент, дивергенција и ротор. Цилиндрични и сферни координати. Линеарни, површински и волуменски интеграли од скаларни и векторски полиња. Дивергентна и Стоксова теорема. Примени во физиката.
 • Оператори и матрици: Линеарни оператори. Инверзна, ортогонална, унитарна матрица. Дефиниција и својства на детерминанти. Решавање на систем од линеарни равенки со матрици. Задача за сопствени вредности и сопствени вектори.
 • Обични диференцијални равенки: Хомогени и нехомогени диференцијални равенки од 1 ред. Хомогени и нехомогени диференцијални равенки од 2 ред. Равенки од 2 ред со константни коефициенти. Интегрални трансформации за решавање на диференцијални равенки (Фурие и Лапласова трансформација). Примени во физиката – равенки на движење.

12.

Методи на учење: предавања и вежби

13.

Вкупен расположив фонд на време

210 часа (4+3)

14.

Распределба на расположивото време

105+105

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

45 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

5  часови

16.2

Самостојни задачи

40 часови

16.3

Домашно учење

60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                          60      бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                          30      бодови 

17.3.

Активност и учество

                                          10      бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

                 до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Ислушани предавања и вежби и присуство на тестови

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета, усмен испит

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Sean Mauch

Introduction to Methods of Applied Mathematics

California Institute of Technology

2004

2.

K.F. Riley, M.P. Hobson, S. J. Bence

Mathematical Methods for Physics and Engineering

Cambridge University Press

2006

3.

James Nearing

Mathematical Tools for Physics

Physics Department,

University of Miami

2010

 

4.

Мару Л. Боас

Математички методи во физичките науки

Академски печат, Скопје

2011

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Niels Walet

Further Mathematical Methods

Department of Physics, University of Manchester, Institute of Science and Technology

2002

 

 

2.

Дејвид Е. Пени, Хенри Едвардс

Обични диференцијални равенки

Арс Ламина, Скопје

2015

 

 

3.

Даница Крстовска

Математичка физика 1

Интерна скрипта

2011

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 06 јуни 2019 во 11:00 Писмен испит по МФ 1 и 2
 • 13 јуни 2019 во 11:00 Устен испит МФ 1 и 2
 • 18 јуни 2019 во 11:00 Писмен испит МФ 1 и 2
 • 21 јуни 2019 во 11:00 Устен испит МФ 1 и 2
 • 02 септември 2019 во 11:30 Писмен
 • 23 јуни 2022 во 12:00 Устен испит втора декада, просторија бр. 10
 • 11 септември 2019 во 11:30 Писмен
 • 07 април 2022 во 12:00
 • 14 јуни 2022 во 12:00 Устен испит прва декада-просторија бр. 10
 • 16 јуни 2022 во 12:00 Писмен испит втора декада, Голем физички амфитеатар
 • 04 април 2022 во 12:00 Писмен испит, Голем физички амфитеатар
 • 07 јуни 2022 во 12:00 Писмен испит прва декада, Голем физички амфитеатар

  Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.