Осцилации и бранови

ФЈЈ08

1.

Наслов на нaставниот предмет 

ОСЦИЛАЦИИ И БРАНОВИ

2.

Код

ФЈЈ08 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 3

7.

Број на ЕКТС кредити

7

8.

Наставник

проф. д-р Драган Јакимовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени : Механика, Математичка анализа 2

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со математичките модели и физиката на осцилациите и брановите

11.

Содржина на предметната програма:

 • Слободни осцилации на едноставни системи
 • Математичко нишало
 • Слободни осцилации со многу степени на слобода
 • Принудени осцилации
 • Придушени осцилации
 • Сложени осцилации и Фурие анализа
 • Стојни бранови
 • Патувачки бранови
 • Суперпозиција на бранови, интерференција, дифракција
 • Бранови во две и три димензии, бранов фронт
 • Нелинеарни динамички системи, осцилации, нелинеарно нишало
 • Резонанси
 • Осцилациии во електрични кола, електромагнетни бранови

12.

Методи на учење:предавања, аудиториски вежби, домашни задачи, семинарска работа од избрана тема.

13.

Вкупен расположив фонд на време

210 часови

14.

Распределба на расположивото време

100+110

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

40 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

20 часови

16.2

Самостојни задачи

 

16.3

Домашно  учење

90 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Практична работа

 

17.2.

Семинарска работа/проект

5

17.3.

Активност и учество

15 бода

17.4.

Завршен испит

максимум 73 бода минимум 0 бодови (писмен дел); максимум 7 бода минимум -35 бода (усмен дел)

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

до 50 бода

5 (пет)        (F)                  

од 51 до 60 бода

6 (шест)     (E)

од 61 до 70 бода

7 (седум)   (D)

од 71 до 80 бода

8 (осум)     (C)

од 81 до 90 бода

9 (девет)    (B)

од 91 до 100 бода

10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски јазик

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Евалуација од студентите и самоевалуација

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

George King

Vibrations and Waves (Manchester)

Wiley

2013

2.

Карлов  &  Кириченко

Колебанија, Волни, структури

Мир

2003

3.

Walter Lewin 8.03 Physics III: Vibrations and Waves, MIT Fall 2004, free on YouTube

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

 

 

 

 

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 05 Јуни 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 05 Јуни 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 19 Јуни 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 05 Јуни 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 19 Јуни 2019 во 12:00 Усмен дел
 • 30 Август 2019 во 10:00 Pismen del
 • 30 Август 2019 во 12:00 Usmen del
 • 13 Септември 2019 во 10:00 Писмен дел
 • 13 Септември 2019 во 12:00 Усмен дел

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.