Спектроскопија

ФПИ14

1.

Наслов на нaставниот предмет

СПЕКТРОСКОПИЈА

2.

Код

ФПИ14

3.

Студиска програма

Применета физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

III / 5

7.

Број на ЕКТС кредити

4

8.

Наставник

доц. д-р Ристе Попески Димовски

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: Оптика и Атомска физика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Студентите да научат да работат со спектрални инструменти, да ги научат спектроскопските техники и да научат да анализираат спектри.

 

11.

Содржина на предметната програма:

  • Основи на спектроскопската техника
  • Спектрална анализа
  • Спектрални уреди (призмени и дифракциони уреди и нивни параметри), Извори на светлина, Оптички шеми на спектрални уреди.
  • Молекуларна спектроскопија: Ротациона спектроскопија, Микробранова спектроскопија, Вибрациона спектроскопија, Инфрацрвена спектроскопија, Ротационо-вибрациони спектри, Раманови спектри.

 

12.

Методи на учење:

13.

Вкупен расположив фонд на време

120 часа

 

14.

Распределба на расположивото време

60+60

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

30 часа

 

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

30 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

15 часа

16.2

Самостојни задачи

15 часа

16.3

Домашно учење

30 часа

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                            70 бодови                                                      

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

 

                                            30 бодови 

17.3.

Активност и учество

                                              /  бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Изработени вежби, присуство на сите тестови

 

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

J. Michael Hollas

Modern Spectroscopy

Wiley

2004

2.

Р. Хехт

Оптика (преведена)

Просветно дело

2010

3.

П. Симова, З. Бургуджиев, И. Пенчев и С. Симеонов

Молекулен спектрален анализ

Издателство наука и изкуство София

1973

4.

H.Haken, H.C. Wolf

Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry

Introduction to Experiments and Theory

Springer

1994

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

В.И. Малышев

Введение в экспериментальную спектроскопию

Москва „Наука“

1979

2.

Ј. Велевска

Спектроскопија - предавања

За интерна употреба

 

    Предметот е вклучен во следните насоки:


    Следни испити од овој предмет:

    Материјали

© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.