Молекуларна физика со термодинамика

ФЈЈ03

1.

Наслов на нaставниот предмет 

МОЛЕКУЛАРНА ФИЗИКА СО ТЕРМОДИНАМИКА

2.

Код

ФЈЈ03 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

I / 2

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

д-р Олгица Кузмановска, вонреден професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушан курс по Механика

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Запознавање со основните поими и физички закони на молекуларната физика и термодинамиката. Оспособување на студентот за решавање на проблеми од овие области. Стекнува со основни знаења неопходни за следење на повеќе различни предмети во наредните семестри

11.

Содржина на предметната програма:

 • Молекуларно-кинетичка теорија. Својства на атомите и молекулите. Димензии на атомите и атомски единици. Авогадров број. Од атоми до максроскопски системи. Основни термодинамички вeличини. Температура. Термодинамичка рамнотежа. Идеален гас. Равенка на состојба на идеален гас.
 • Статистичка теорија на термодинамиката. Изведување на Болцмановата функција на распределба. Изведување на Максвеловата функција на распределба. Флуктуации и Брауново  движење.
 • Емпириски гасни закони. Внатрешна енергија, работа и топлина. Класична термодинамика - прв принцип на термодинамиката и негова примена. Класична термодинамика - втор принцип на термодинамиката. Принцип на работа на топлотни машини и машини за ладење. Отов кружен циклус. Карноов кружен циклус. Коефициент на полезно дејство. Карноови теореми. Класиусова неравенка. Од топлотни машини до ентропија. Својства на  ентропијата и трет принцип на термодинамика. Примена на ентропијата на различни термодинамички процеси. Ентропија и слободна енергија. Латентна топлина и енталпија. Својства на термодинамичките потенцијали. Хемиски потенцијал. Термодинамичка скала на температури.
 • Физичка кинетика. Судири. Транспортни појави во течности и гасови. Топлоспроводност. Дифузија и вискозност.
 • Ван дер Ваалсова равенка на состојба на реални гасови. Молекуларни интеракции во гасовите. Критична состојба на супстанцијата. Презаситена пареа и прегреана течност. Приоди кон теоријата на течностите. Течење на некомпресибилни течности. Површински појави во течност. Капиларни појави.
 • Фазни премини од прв ред. Премин од гасна во течна состојба. Кристална структура и симетрија. Дифракција на X – зраци и Брагов закон. pVT - површини. Услови за термодинамичка рамнотежа на хетероген систем. Фазни премини од втор ред.

 

12.

Методи на учење: активно учество на предавањата, решавање на физички проблеми, подготовка на семинари, изработка на проектни задачи 

13.

Вкупен расположив фонд на време

8 кредити x 30 часови 

14.

Распределба на расположивото време

240 часови

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часови

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60 часови

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

25 часови

16.2

Самостојни задачи

35 часови

16.3

Домашно учење

60 часови

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

                                         40           бодови                                                     

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

 

                                         40          бодови 

17.3.

Активност и учество

                                         20        бодови

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до 80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       Од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

Освоени минимум  50 бода

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот на наставата

Kонтинуирано следење и проверување на разбирањето на студентите преку тестови и дискусии

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Ѓорѓи Ивановски

Механика и молекуларна физика

Универзитет Св. Кирил и Методиј, ПМФ, Скопје

2006

2.

Божидар Жижиќ

Курс опште физике (Молекуларна физика, Термодинамика, Механички таласи)

Граѓевинска књига, Београд

1988

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

Young, H.D., Freedman, R.

 

University Physics

Addison-Wesley

1996

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 11 Јуни 2019 во 11:00 Писмен испит
 • 13 Јуни 2019 во 11:00 Усмен испит
 • 24 Јуни 2019 во 11:00 Писмен испит
 • 26 Јуни 2019 во 11:00 Усмен испит
 • 03 Септември 2019 во 11:00 Писмен испит
 • 06 Септември 2019 во 11:00 Устен испит
 • 17 Септември 2019 во 11:00 Писмен испит
 • 24 Септември 2019 во 11:00 Устен испит

  Материјали

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.