Компјутерска анализа на податоци

ФДЈ01

1.

Наслов на наставниот предмет 

КОМПЈУТЕРСКА АНАЛИЗА НА

ПОДАТОЦИ

2.

Код

  ФДЈ01

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика освен Наставна физика

4.

 Организатор на студиската програма (единица,   односно институт, катедра, оддел)

 Институт за физика,

 Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

I / 1

7.

Број на ЕКТС кредити

6

8.

Наставник

д-р Наце Стојанов, редовен професор

9.

Предуслови за запишување на предметот

Положени: нема,  Потпис: нема

 

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Оспособување на студентите за користење на компјутерите во статистичката анализа и претставувањето на податоците. По завршувањето на курсот студентите треба да бидат оспособени за користење на табеларни пресметувачи и текст процесори за компјутерска обработка на експериментални или нумерички податоци. Со ова студентите ќе добијат вештини за користење на компјутерите во физиката и други слични научни дисциплини.

 

11.

Содржина на предметната програма:

 • Случајни настани и променливи во физиката.
 • Распределби на случајни величини.
 • Генерирање на податоци и земање примероци.
 • Очекувани вредности.
 • Грешки при мерења и нивен развој. Интервали на доверба.
 • Дескриптивна статистика.
 • Регресиона анализа на податоци.
 • Статистички хипотези.
 • Пишување на научни извештаи.        

12.

Метод на учење: активно следење на предавањата, вежбите и проектни задачи.

13.

Вкупен расположлив фонд на време

180 часа

14.

Распределба на расположливото време

 контактни часови – 90

 неконтактни часови - 90

15.

Форми на наставните

активности

15.1

Предавања

45 часа

15.2

Вежби (аудиториски)

45 часа

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

0 часа

16.2

Самостојни задачи

30 часа

16.3

Домашно учење

60 часа

17.

Начини на оценување

17.1

Тестови (писмен и практичен)

80 бода

17.2

Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)

10 бода

17.3

Активност и учество

10 бода

17.4

Завршен испит

/

 

 

18.

 

 

 

Критериуми за оценување

(бодови/оценка)

           до   50 бода

  5 (пет)              (F)

oд 51 до   60 бода

  6 (шест)           (E)

од 61  до   70 бода

  7 (седум)         (D)

од 71  до   80 бода

  8 (осум)           (C)

од 81  до   90 бода

  9 (девет)          (B)

од 91  до 100 бода

10 (десет)          (A)

19.

 

Услов за потпис и полагање на завршен испит

Услов за потпис:

Редовност во посетување на предавања и вежби.

Услов за завршен испит: нема

/

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21.

Метод на следење на квалитетот

на наставата

Анкетни прашалници

22.

тура

 

 

 

22.1

Задолжителна литература

Ред. бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

1.

R. Lyman Ott

An Introduction to Statistical Methods and Data Analysis

Thomson Learning

2001

2.

Џ.А. Рајс

Математичка статистика и анализа на податоци

Ars Lamina

2014

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред. бр.

 

Автор

 

Наслов

 

Издавач

 

Година

1.

Thomas J. Quirk

Excel 2010 for Physical Sciences Statistics

Springer

2013

 

 

2.

Наце Стојанов

Авторизирани предавања

/

/


  Следни испити од овој предмет:

 • 02 Септември 2019 во 09:00 Прв испитен рок
 • 23 Септември 2019 во 09:00 Втор испитен рок

  Материјали

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.