Соопштенија

26 јануари 2022

Термини за испит кај Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ во јaнуарска  испитна сесија

(Биофизика, Обновливи извори на енергија,Mедицинска физика, писмен испит од Механика и Молекуларна физика за математика-физика)

Испитите кај Проф. д-р Маргарета Пецовска Ѓорѓевиќ  (Биофизика,Медицинска физика, Обновливи извори на енергија, писмен испит Механика и Молекуларна физика) во јануарска испитна сесија ќе се одржат во:

Прв испитен рок на 26.01.2022 (среда) од 10 до 12 часот во просторија 115

Втор испитен рок на 9.02.2022 (среда) од 10 до 12 часот во просторија 115

Усмен испит за Механика и Молекуларна физика по договор.

Студентите треба да го пријават присуството по e-mail  најдоцна еден ден пред испитот.


30 декември 2021

Известување за предметот Спорт и здравје

 Се известуваат сите редовни студенти кои ја посетувале наставата преку далечинско учење дека добивањето потпис и реализација на истата ќе може да остварат на почетокот од идниот месец (11,12.01.2022) од 9.00 до 12.00 часот. За реализација на наставата на редовните студенти потребен е минимум од 60% од севкупниот број на часови. Доколку имате помалку тогаш ќе треба да направите семинарска работа која се вреднува 30% од севкупниот број на предавања.

                Вонредните студенти се ослободени од редовната настава. Тие треба да посетуваат 30% од севкупниот број на часови или да направат семинарска работа која се вреднува 30% од севкупниот број на предавања.

                Студентите семинарските работи треба да ми ги достават во пишана тврда верзија.

                Се молат студентите да не доаѓаат индивидуално. Координаторите или одговорните студенти по групи да ги соберат индексите, пријавите, семинарските и истите ми ги достават во определениот термин 11, 12-01-2022 год. од 9.00-12.00 часот на Факултетот за физичко образование, спорт и здравје.

Со почит,

др. Ристо Стаменов

30.12.2021 г.


29 декември 2021

Термини за полагање на предметот Хемија во јануарска испитна сесија за уч. 2021/2022 година

Прва декада 

Писмен испит 17 јануари 

Устен испит 26 јануари 


Втора декада 

Писмен испит 31 јануари 

Устен испит 9 февруари


Испитите ќе се одржат со физичко присуство во амфитеатарот на Институтот за хемија.


27 декември 2021

Термин за полагање на предметот Македонски јазик во јануарска испитна сесија за уч. 2021/2022 год.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК

Проф. д-р Симон Саздов - Филолошки факултет

s.sazdov@yahoo.com

I декада 26 јануари во 9 часот во Голем амфитеатар А3 на Филолошки

II декада 10 февруари во 10 часот во Голем амфитеатар А3 на Филолошки.


27 декември 2021

Термин за полагање на предметот Психологија во јануарска испитна сесија за уч.2021/2022 год.

ПСИХОЛОГИЈА

Проф. д-р Калина Сотироска - Филозофски факултет

kalina.sotiroska@fzf.ukim.edu.mk

I декада 17.01.2022 во 16:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT2kKdS2JKXB1ORPmUw1ky9bQ2B2947G5ZLMc1Y0Jils1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4946470a-e62a-49c3-bff0-d48203cee865&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5

II декада 11.02.2022 во 16:00

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT2kKdS2JKXB1ORPmUw1ky9bQ2B2947G5ZLMc1Y0Jils1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4946470a-e62a-49c3-bff0-d48203cee865&tenantId=e97c9cac-a220-4766-a75e-05b1c55deea5


27 декември 2021

Термин за полагање на предметот Педагогија во јануарска испитна сесија за уч.2021/2022 год.

ПЕДАГОГИЈА

Проф. д-р Борче Костов - Филозофски факултет

borcekostov@yahoo.com

I декада 24.01.2022 (понеделник) со почеток во 11 часот на МС Тимс

II декада 07.02.2022 (понеделник) со почеток во 11 часот на МС Тимс


22 декември 2021

Термин за испитот по Математичка анализа 2 , Јануарска сесија

Полагањето на предметот Математичка анализа2 (од 2 семестар) во Јануарската сесија 2021/2022 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:    

            1декада - 20.01 во 10:00 часот во математички амф   

            2декада - 02.02 во 10:00 часот во математички амф   

              (на ист термин се полага писмен и усен дел).    

Освен што испитите треба да се уредно пријавени во iknow системот, студентите треба да го пријават приуството на испит по e-mail (abdullabuklla@hotmail.com), најдоцна два дена пред испитот. Ова е многу важно за да се знае, согласно протоколот, колку студенти ќе полагаат во конкретниот термин. Доколку тоа не го направат, нема да може во тој термин да полагаат. Испитите ќе траат најмногу 120 минути.    22 декември 2021

Календар на наставни активности за зимски и летен семестар во учебната 2021/2022 година за прв циклус студии на ПМФ

1

Почеток на студиска 2021/2022 година

01.10.2021

Зимски семестар 2021/2022 

 

2

Времетраење на зимскиот семестар

04.10.2021 ‒ 14.01.2022  

3

Давање потписи за зимскиот семестар (електронски)

03.01.2022 – 14.01.2022

4

Пријавување за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

27.12.2021 – 14.01.2022

5

Јануарска (прва) испитна сесија (две декади)

17.01.2022 – 11.02.2022

6

Заверка на зимски семестар 2021/2022 и Упис на летен семестар 2021/2022

07.02.2022 – 18.02.2022

Летен семестер 2021/2022

 

7

Времетраење  на летниот семестар

14.02.2022 – 27.05.2022

8

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

16.05.2022 – 27.05.2022

9

Пријавување за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

16.05.2021 – 27.05.2022

10

Jунска (втора) испитна сесија (две декади)

30.05.2022 – 01.07.2022

11

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

04.07.2022 – 19.08.2022

12

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија (две декади)

22.08.2022 – 16.09.2022

13

Заверка на летен семестар 2021/2022 и Упис  на зимски семестар 2022/2023

19.09.2022 – 30.09.2022

Ноемвриска сесија ќе се одвива во периодот од 22.11.2021 година до 03.12.2021 година. Термините за практичен и теоретски дел од испитот треба да се објават најдоцна до 15.11.2021 година на веб страните на институтите во категоријата Испити, а како алтернатива да стои во делот Соопштенија. 

Априлска сесија ќе се одвива во периодот од 04.04.2022 година до 15.04.2022 година. Термините за практичен и теоретски дел од испитот во треба да се објават најдоцна до 28.03.2022 година на веб страните на институтите во категоријата Испити, а како алтернатива да стои во делот Соопштенија. 

Факултетот го задржува правото да изврши измени на роковите утврдени со овој календар доколку тоа го налага специфичноста на здравствената ситуација или поради други оправдани причини.

Од Деканатот


22 декември 2021

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СЕ ИЗВЕСТУВААТ РЕДОВНИТЕ И ВОНРЕДНИТЕ СТУДЕНТИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ, ДЕКА ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

 17 јануари 2022 – 11 февруари 2022 (две декади)

 19.01.2022 г. е неработен ден, Богојавленије-Водици (православна вероисповед),

  27.01.2022 г. е неработен ден, Свети Сава (српската заедница)

СТУДЕНТИТЕ ВО ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА, МОЖАТ ДА ПОЛАГААТ ИСПИТИ СЛУШАНИ ВО ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2021/2022 ГОДИНА, КАКО И ПРЕДМЕТИ СЛУШАНИ ВО ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ.2020/2021 ГОДИНА.

СТУДЕНТИТЕ ЗА ДА МОЖАТ ДА ПРИЈАВАТ ИСПИТ, ТРЕБА ДА УРЕДНО ДА ИМ Е ЗАПИШАН ЗИМСКИОТ СЕМЕСТАР ВО УЧ. 2021/2022 ГОДИНА.

ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИТЕ ВО ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ВО УЧ.2021/2022 ГОДИНА, ВО I-KNOW СИСТЕМОТ, ЌЕ СЕ ОДВИВА ОД:

27.12.2021 ДО 14.01.2022 ГОДИНА

ПРАВО НА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТ ЌЕ ИМААТ САМО ОНИЕ СТУДЕНТИ КОИ УРЕДНО ЌЕ ГО ПРИЈАВАТ ИСПИТОТ.


10 декември 2021

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДИПЛОМИРАНИТЕ СТУДЕНТИ НА ИФ

Се известуваат сите дипломирани студенти на Институтот за физика дека доделувањето на дипломите ќе се одвива со физичко присуство на 16 декември 2021 година во 12:45 часот во малиот физички амфитеатар.

Ве очекуваме!


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.