Соопштенија

18 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ ХЕМИЈА ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Испитот по предметот Хемија ќе се одвива на следните датуми (времето и просторијата ќе бидат дополнително објавени од страна на предметниот професор):

I Декада

писмен испит 9 јуни 2021  година

устен испит 17 јуни 2021 година

II Декада

писмен испит 23 јуни 2021 година

устен испит 1 јули 2021 година


17 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 2 ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА - 2020/21

Полагањето на предметот Математичка анализа 2 (од 2 семестар) во јунската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада -  7.6.2021 година во 13:00 часот во математички амфитеатар 

            2. декада - 21.6.2021 година во 13:00 часот во математички амфитеатар 

              (на ист термин се полага писмен и усен дел).  

Освен што испитите треба да се уредно пријавени во iknow системот, студентите треба да го пријават приуството на испит по e-mail (abdullabuklla@hotmail.com), најдоцна два дена пред испитот. Ова е многу важно за да се знае, согласно протоколот, колку студенти ќе полагаат во конкретниот термин. Доколку тоа не го направат, нема да може во тој термин да полагаат. Испитите ќе траат најмногу 120 минути.  


17 мај 2021

ТЕРМИНИ ЗА ИСПИТ ПО ПРЕДМЕТОТ МАТЕМАТИЧКА АНАЛИЗА 1 ВО ЈУНСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА 2020-21

Полагањето на предметот Математичка анализа 1 во јунската сесија 2021 ќе се одвива со физичко присуство на студентите. Термините за полагање се следниве:  

            1. декада -  16.6.2021 година во 10:00 часот во просторијата М135

            2. декада - 30.6.2021 година во 10:00 часот во просторијата М135


14 мај 2021

Термини за испитот молекуларна физика со термодинамика во јунската испитна сесија

Прва декада

Задачи 10.06 од 10h

Теорија 15.06 од 11h (мал физички амфитеатар)


Втора декада

Задачи 24.06 од 10h

Теорија 29.06 од 11h (мал физички амфитеатар)


06 април 2021

Термин за испит по предметот Македонски јазик кај проф. д-р Симон Саздов во априлската испитна сесија 

Испитот по предметот Македонски јазик кај проф. д-р Симон Саздов во априлската (дополнителна) испитна сесија ќе се одржи на 8.4.2021 година со почеток во 12:15 часот во Предавална 1 на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ - Скопје.


30 март 2021

Термини за испит кај проф. д-р Оливер Зајков во априлската сесија

Испитот од Методика на школско експериментирање (Школско експериментирање по физика) во априлската сесија ќе се одржи на 7.04.2021, среда, со почеток во 9:00 часот. Ако се пријавени повеќе од двајца кандидати, ќе има и дополнителен термин од 12:00.

Кандидатите имаат обврска да се најават за испитот кај предметниот наставник (на e-mail: zoliver@pmf.ukim.mk) најдоцна до 4.04.2021, недела, до 20:00 часот. Кандидатите ќе добијат распоред за полагање најдоцна до 5.04.2021.


29 март 2021

Известување за априлска (дополнителна) сесија

Априлската (дополнителна) испитна сесија во уч. 2020/2021 година ќе се одвива од 05.04.2021 до 16.04.2021 година.    

Студентите ќе можат да полагаат најмногу 2 испита што ги слушале во зимскиот семестар во уч. 2020/2021 година

Електронското пријавување на испитите ќе се одвива до 4 април 2021 година, а ќе започне веднаш по активирањето на сесијата од страна на УКЦ. Студентите од Институтот за физика, покрај електронското пријавување, задолжително да се пријават најдоцна до 4 април 2021 година, и кај техничкиот секретар на Институтот, на следната е-маил адреса: vesna.mancevska@pmf.ukim.mk. 

Студентот покрај електронското пријавување, на денот на испитот треба да носи со себе, индекс и пријава за испит (хартија) ако испитот се спроведува со физичко присуство.

Доколку испитот се спроведува „on line“/ електронски,  пријавата за испит (хартија), студентот, дополнително ќе ја достави во термин, кој ќе биде објавен од  предметниот наставник. 


24 февруари 2021

КОНКУРС за избор на заменик студентски правобранител на ПМФ Скопје со мандат од две години, без можност за реизбор

Кандидатите треба да го исполнуваат условот согласно член 41, став 5 од Статутот на Факултетското студентско собрание, односно да се редовни студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје. Кон пријавата, кандидатите треба да достават потврда дека се редовни студенти на Природно-математичкиот факултет во Скопје и кратка биографија. Изборот на заменик студентски правобранител ќе биде извршен на наредната седница на Факултетското студентско собрание со тајно гласање. За избран ќе се смета кандидатот кој добил мнозинство од вкупниот број на присутни членови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број на членови, согласно член 41, став 2 од Статутот на Факултетското студентско собрание. Кандидатите доставуваат пријава и документи во архивата на Природноматематичкиот факултет во Скопје ул. Архимедова, во рок од 15 дена од денот на објавувањето.


17 февруари 2021

Повик за докторски студии на Универзитетот „Александар Дупчек“ во Тренчин, Словачка

Истражувачкиот институт „Centre for Functional and Surface Functionalized Glass“ во рамките на Универзитетот „Александар Дупчек“ во Тренчин, Словачка, нуди можност за докторски студии за македонски студенти за учебната 2021/22 година. За повеќе информации посетете го следниот линк https://www.funglass.eu/study-programs/doctoral-study-phd/.


06 февруари 2021

ВАЖНО! Соопштение во врска со уписите на летниот семестар

Драги студенти,

Заверката на зимскиот и уписите на летниот семестар од учебната 2020/2021 година ќе започнат на 10.02.2021 година. Со цел да се избегнат гужвите, посебно во услови на пандемија, поднесувањето на документите ќе се одвива на три различни локации, а секој студент ќе добие термин за поднесување на документите. Студентите на студиските програми по физика документите ќе ги поднесуваат во просторија бр. 147 на првиот спрат во новата зграда.

Подготовката и издавањето на координаторските листи ќе се одвива во периодот од 08.02. до 12.02.2021 година. Сите студенти ЗАДОЛЖИТЕЛНО треба да дојдат и да добијат координаторски листи во споменатиот период.

Распоред за координаторство по семестри:

- Понеделник  - студенти кои запишуваат II семестар

- Вторник - студенти кои запишуваат VIII семестар

- Среда - студенти кои запишуваат IV семестар

- Четврток - студенти кои запишуваат VI семестар

- Петок - студенти кои запишуваат X и повисоки семестри

Координаторката на студиските програми по физика, проф. д-р Весна Гершан, ќе почнува со координаторските активности во 9 часот. Поради нејзините дополнителни професионални обврски координаторските активности ќе бидат паузирани во одредени периоди кои се наведени подолу:

-         Понеделник: 10-11 h и 13-14 h

-         Вторник: 9-10:30 h и 12-13 h

-         Среда: 12-12:30 h

 За да го заштите своето, како и здравјето на координаторите, Ве молиме да се придржувате до препорачаните мерки за претпазливост и заштита од Ковид-19 во текот на процесот на координаторство.


© 2022. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.