Електромагнетизам

ФЈЈ06

1.

Наслов на нaставниот предмет 

ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗАМ

2.

Код

ФЈЈ06 

3.

Студиска програма

Сите студиски програми на Институтот за      физика

4.

Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)

Институт за физика,

Природно-математички факултет, УКИМ

5.

Степен (прв, втор, трет циклус)

Прв циклус академски студии

6.

Академска година/семестар

II / 3

7.

Број на ЕКТС кредити

8

8.

Наставник

проф. д-р Мимоза Ристова

9.

Предуслови за запишување на предметот

Ислушано: сите задолжителни од II семестар

Положено: Математичка анализа 1, Математичка анализа 2 и Mеханика.

10.

Цели на предметната програма (компетенции):

Способност да пресметува јачина на електрични полиња при елементарна геометрија на полнежите во просторот со користење на диференцијално сметање. разбирање на процесите врзани со течењето на електричната струја низ сите медиуми освен во полуспроводниците и способност за теориско објаснување на феномените и пресметување на јачините на стујата. Разбирање ма магнетните покјави, способност за објаснување на теориските основи и пресметувања на магнетскуите полиња (индукцијата) со помош на диференцијално сметање.  Способност за пресметување и анализа на колата со наизменична струја. разбирање на основите на теоријата на електромагнетните бранови.

 

11.

Содржина на предметната програма:

 • Електрично поле во вакуум: Електризација.  Електрични сили. Спроводници и изола­тори. Кулонов закон. Електрично поле. Поле од точкест полнеж. Електрични силови линии. Движење на наелектризирана честичка во електрично поле. Електрични диполи.
 • Електричен Флукс и теорема на Гаус и Остроградскиј: Примена на Гаусовата теорема. Поле на наелектризирана рамнина. Равенка на Пуасон.
 • Електричен потенцијал: Работа во електростатско поле,  Потенцијална енергија во поле на Кулонова сила. Потенцијал и напон. Еквипотенцијални површини. Врска помеѓу јачина на електричното поле и потенцијал. Потенцијал на електричен дипол.
 • Диелектрици во електрично поле: Поларизација на диелектрици. Вектор на поларизација. Електрично поле во диелектрици. Гаусова теорема за диелектрици. Вектор на електрична индукција.
 • Електричен капацитет: Кондензатори. Сериска и паралелна врска на кондензатори. Акумулираање на електрична енергија. Густина на енергија на електростатско поле. Потенцијална енергија на наелектризирано тело. Енергија на набиен кондензатор. Густина на енергија на електростатско поле.
 • Постојана електрична струја: Јачина на струја. Густина на струјата.  Електрично поле на спроводник низ кој тече струја. Равенка на континуитет (непрекинатост). Омов закон. Зависност на отпорот од температурата. Омов закон за отпор. Работа и моќност на електричната струја. Џулов закон.
 • Електромоторна сила: Омов закон. Кирхофови правила. Сериско врзување на отпорници. Моќност во надворешно струјно.  
 • Класична теорија на спроводливоста на металите: Носители на струјата во металите.  Толман-Стјуратов експеримент. Елементарна класична торија на метали. Изведување на Омов закон, Џул-Ленцов закон,  Видеман-Францов закон со класичната теорија. Недостатоци на класичната теорија. Излезна работа на електроните. Контактен потенцијал. Термоелектрични појави: Зебеков, Пелтиев и Томсонов ефект.
 • Електрична струја низ течности: Дисоцијација. Омов закон за електролити. Електролиза. Фарадееви закони за електролиза.
 • Електрична струја низ гасови: Јонизација и рекомбинација. Несамостојно празнење. Самостојно празнење. Судирна јонизација. Електронска лавина и тлеечко празнење.
 • Магнетно поле:  Mагнетно заемнодејство на два елемента на струја. Био-Савар-Лапласов закон.  Магнетна индукција.
 • Вртложен карактер на магнетното поле: Магнетни силови линии. Амперов закон за циркулација на магнетната индукција. Вектор на јачината на магнетното поле. Eдиницата за јачина на струја. Елементарна струја. Магнетен момент на струјата. Контура со струја во магнетно поле. Механичка работа во магнетно поле. Магнетен флукс. Теорема на Гаус за магнетска индукција. Лоренцова сила и примена. Откритие на електронот. Холов ефект.
 • Магнетици:  Феромагнетизам. Магнетен хистерезис. Парамагнетизам и дијамагнетизам. Вектор на магнетизација. Геомагнетизам. Електромагнетна индукција.
 • Закон за електромагнетна индукција: Ленцово правило. Самоиндукција. Индуктивитет. Индуктивност на соленоид. Заемна индукција. Енергија и густина на енергија на магнетно поле. Виорни (Фукоови) струи. Добивање синусоидална струја. Принцип на генератор на наизменичната струја. Електрични кола на наизменичната струја.  Индуктивен отпор. Капацитативен отпор. Резонанција на напонот. Сериска и паралелна врска на отпорите. Моќност во коло на наизменична струја. Трифазни струи. Транформатори.
 • Основи на теоријата на електромагнетното поле: Максвелови равенки.

 

12.

Методи на учење: предавања, вежби, пракса, проекти/семинари

13.

Вкупен расположив фонд на време

240 часа

14.

Распределба на расположивото време

120 часa наставни активности + 120 часа други форми на активности

15.

Форми на наставните активности

15.1

Предавања-теоретска настава

60 часа

15.2

Вежби (лабораториски,

аудиториски), семинари, тимска работа

60

16.

Други форми на активности

16.1

Проектни задачи

30

16.2

Самостојни задачи

20

16.3

Домашно учење

70

17.

Начин на оценување

17.1.

Тестови

80 бода

17.2.

Семинарска работа/проект (презентација:писмена и усна)

15 бода

17.3.

Активност и учество

5 бода

18.

Критериуми за оценување (бодови/оценка)

               до 50 бода

      5 (пет)        (F)                  

       од 51 до 60 бода

      6 (шест)     (E)

       од 61 до 70 бода

      7 (седум)   (D)

       од 71 до  80 бода

      8 (осум)     (C)

       од 81 до 90 бода

      9 (девет)    (B)

       од 91 до 100 бода

    10 (десет)    (A)

19.

Услови за потпис и полагање на завршен испит

70 % присуство на предавања и

80 % присуство на вежби

20.

Јазик на кој се изведува наставата

Македонски

21

Метод на следење на квалитетот на наставата

Анкета на крајот од семестарот

22.

Литература

            Задолжителна литература

22.1

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

М. Јоноска и М. Ристова

Електромагнетизам

УКИМ

2014

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

22.2

Дополнителна литература

Ред.број

Автор

Наслов

Издавач

Година

1.

John Belcher, Peter Dourmashkin, Sen-Ben Liao 

Electricity and magnetism

MIT OpenCourseWare

 2005

 

http://www.e-booksdirectory.com/details.php?ebook=7093

 


  Следни испити од овој предмет:

 • 10 Јуни 2019 во 10:15
 • 24 Јуни 2019 во 10:15

  Материјали

Следни испити

Ноември/Декември
П В С Ч П С Н
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
9101112131415
сите

Резултати од испити

по датум     по предмет


© 2019. Институт за физика, ПМФ, УКИМ, Скопје.